Gebelikte Hipertansif Bozukluklarının Gebelik Sonuçları İle İlişkisi

Cuma Taşin

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel hipertansif bocukluk, Preeklampsi, gebelik sonuçları

Amaç:

Ülkemizin üçüncü basamak sağlık kuruluşumuzda gestasyonel hipertansif bozukluk olan hastaların
perinatal sonuçlarını karşılaştırmak. Bu hastaların kilinik ağırlıklarına göre gebelik sonuçlarını ve hastalık
ilişkisini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Bu çalışmamızda 2010-2018 yılları arasında Mersin Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde GHB tanısı alan 451 hasta ve 122 tane de kontrol hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar hipertansif olarak tanılarına göre alt gruplara ayrıldı. Hastaların yaş doğum haftalarına göre ortalamaları alındı. GHB tanısı alan hastalarda gebelik ile ilgili ek rahatsızlıklar kaydedildi. Çoğul gebelikler listeye alınmadı, kontrol grubu 37 hafta üzerindeki maid gebelerden alındı. Çalışmada tüm gruplar kontrol grubu ile karşılaştırıldı. GHB gruplarından sadece hafif PE ve şiddetli PE grubu kendi arasında karşılaştırıldı. Hasta verileri IBM SPSS 22 kullanılarak analiz edildi. İstatistiği olarak p<0,05 olanlar anlamlı olarak değerlendirildi.

Bulgular:
Hastaların demografik özellikleri incelendiğinde kronik hipertansiyon ve gestasyonel
hipertansiyonlu annelerin daha ileri yaşlarda eklemapsinin ise daha genç hastalarda olduğu görüldü.
Hastalık şidetinin artığı şiddetli PE, E ve hellp hastalarının daha erken haftalarda doğurduğu ve daha düşük
doğum ağırlığına sahip olduğu saptandı.Hastaların perinatal sonuçları karşılaştırıldığında tıpkı fetal ağırlıkta
olduğu gibi hastalık şiddeti artıkça intrauterin gelişme geriliği(IUGR) artığı satandı. Sadece gestasyonel
hipertansif hastalarda fetal ağırlıktan farklı olarak hastaların % 52’sinde IUGR tanısı aldığı saptandı. Aynı
şekilde hastalık şiddetinin artığı GHB gruplarında aşırı düşük doğum ağırlıklı (LBW) fetus ve 34 hafta altı
doğum oranın artığı saptandı.

Sonuç:
Üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan hastanemizde GHB insidansının % 6 oranında olduğunu
saptadık. Çalışmamızda GHB içinde preeklampsinin % 69 oranında en sık görülen grup olduğu görüldü.
Kronik hipertansiyonlu gebelerin ileri yaşlarda E gebelerin daha genç yaşlarda olduğu izlendi. Hastalık
şiddeti artıkça ko morbidite (IUGR gibi) oranlarının artığı ve hastaların daha erken haftalarda doğurtuldu
görüldü. Hastalık şiddeti artıkça erken doğum ve IUGR bağlı olarak çok düşük doğum ağırlıklı bebek
oranın orantılı olarak artığı izlendi.