Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopoz Bilgi/Farkındalık Düzeyleri ve Menopoza Yönelik Tutumları

Jule Eriç Horasanlı, Nur Demirbaş

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Klimakterik dönem, Bilgi, Tutum

Amaç:
Çalışmada klimakterik dönemde olan kadınların menopoz farkındalık ve bilgi düzeylerini tespit etmek, menopoz semptomları ile menopoza yönelik tutumları arasındaki ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırmaya 01.01.2021-01.03.2021 tarihleri arasında hastanenin kadın hastalıkları ve doğum polikliniği ve aile hekimliği polikliniğine başvuran 40-65 yaş aralığındaki 224 kadın alındı. Katılımcılara sosyodemografik bilgi formu, menopoz bilgi ve farkındalık formu, Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği (MİTÖ) ve Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) uygulandı.

Bulgular:
Katılımcıların %71,0’ı menopoza girmiş, %21,0’ı menopoza girmemiş ve %8,0’ı menopoza girip girmediğini bilmiyordu. Kadınların menopoza girme yaş ortalaması 47,79±4,5 (38-58) yıl olarak bulundu. MİTÖ puan ortalaması 43,97±10,93 (11-70) iken %37,9’u olumsuz tutumlu (40 ve altı puan) idi. Evli olanların MİTÖ puanı daha yüksekti. Kadınlarda MSDÖ somatik şikâyetler puan ortalaması 6,43±3,74, psikolojik şikâyetler puan ortalaması 6,21±4,09, ürogenital şikâyetler puan ortalaması 3,88±2,65 idi. Katılımcıların medeni durum, eğitim durumu, kronik hastalık varlığı ve menopoza girme durumları ile MSDÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). Menopoza ilişkin olumsuz tutumu olanların ve fiziksel aktivitesi az olanların menopoza bağlı şikayetleri daha fazlaydı. Kadınların menopoza yönelik tutum ölçeği puanı ile menopoza bağlı psikolojik şikayetleri arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardı (r-0,317, p<0,001). Menopoza ilişkin olumlu tutum arttıkça psikolojik şikayetler azalmaktaydı. Yine kadınların menopoz farkındalık durumları ile psikolojik şikayetleri arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki vardı (r=-0,288, p<0,001). Menopoz farkındalıkları arttıkça psikolojik şikayetler azalmaktaydı.

Sonuç:
Çalışmada kadınların menopoz hakkındaki tutumlarının menopoz şikâyetlerinin ortaya çıkmasında etkili bir değişken olduğu görülmektedir. Menopoz farkındalığındaki artış, menopozun psikolojik şikayetlerinde azalmayı sağlamaktadır. Kadınların menopoz hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılarak tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesi, menopozal semptomlarını azaltmak için önem taşıdığını düşünmekteyiz.