Bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Bölümlerine Yeni Başlayan Öğrencilerin Ruh Sağlığını Etkileyen faktörler

Kamer Gür, Burcu Çalık, Saime Erol, Semra Karaca, Arzu Uzuner, M.çiğdem Apaydın Kaya

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, Uykusuzluk, Riskli davranışlar, Genel sağlık

Amaç:
Bu araştırmamın amacı bir sağlık bilimleri kampüsünde bulunan üniversite birinci sınıf öğrencilerinin ruh sağlığı durumlarını ve ruh sağlığını etkileyen risk faktörlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:
Kesitsel tipte olan araştırma 2019 Eylül ayında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin birinci sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya tüm öğrenciler davet edilmiştir. Veriler sosyodemografik anket, Gençlerin Risk Davranışları Anketi, Bergen Uykusuzluk Ölçeği, Genel Sağlık Anketi-28 (GHQ) ve Ruh Sağlığını İyileştirme Ölçeği (RSIÖ) ile toplanmıştır.

Bulgular:
Araştırmaya 770 öğrenci katılmıştır (evrenin %85i). Öğrencilerin %53.7'si son bir yıl içinde mutsuzluk/umutsuzluk duygusu yaşamıştır; %1'i intihara teşebbüs etmiştir. Ruh sağlığı açısından risk altında bulunan öğrencilerin sıklığı %41,9dir. %39,4'ü uykusuzluk çektiğini bildirmiştir. Uykusuzluk (β: 3.341), sigara içme (β: 2.226), RSIÖ alt boyutlarından “cinsellik”ten yüksek puan almak (β:1.115), RSIÖ “aile ilişkileri” alt boyutundan düşük puan almak (β:0.832) ve erkek cinsiyet (β: 0.316) birinci sınıf sağlık bilimleri öğrencilerinde ruh sağlığı için risk faktörleri olarak belirlenmiştir (p<0,005).

Sonuç:
Araştırmanın bulguları geleceğin sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı açısından risk altında olduğunu ve müdahaleye ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir.