COVİD-19 Pandemisi’nde Akdeniz Üniversitesi Aile Hekimliği ve Spor Hekimliği Polikliniklerine Başvuran Hastaların Sunulan Sağlık Hizmetinden Memnuniyet Düzeyleri

Taygun Yiğit, Ethem Kavukcu, Melahat Akdeniz, Hasan Hüseyin Avcı

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Hasta Memnuniyeti, EUROPEP-Tr

Amaç:
Bu çalışma ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ve Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniklerine başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden ve onam veren 18 yaş üzeri hastaların, sosyo-demografik özellikleri ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki ve COVİD-19 pandemisi döneminde polikliniğe başvurma sebeplerini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanan araştırma, anket yoluyla yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin sosyo-demografik özellikleri, COVID-19 öyküsünün olup olmaması, polikliniğe başvuru sebepleri ile EUROPEP-Tr ölçeği yanıt puanlarının arasındaki farklılığının incelenmesi için t testi ve varyans (ANOVA) analiz yapılmıştır. EUROPEP-Tr ve hastaların memnuniyet düzeyleri arasında ilişkilerinin incelenmesi için korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Analizler SPSS 25.0 paket programı ile yapılmıştır.

Bulgular:
Çalışmaya 301 kişi dahil edilmiştir. Katılımcıların %54,2’si erkek, %53,2’si 36-64 yaş aralığında, %70,1’i evli, %45,5’i üviversite mezunu, %25,2’si işçi, %53,5’i 2501-7000 TL aylık gelire sahiptir, %39,9’unun bilinen hastalığı vardır. Katılımcıların %31,6’sı COVID-19 tanısı almıştır ve %49,2’sinin yakın çevresinde COVID-19 tanısı almış olan kişi vardır. Katılımcıların %45,8’i pandemi nedeni ile doktor muayenesini ertelemiş, %28,6’sı pandemi döneminde aile hekimine başvurmamış, %57,1’i bugün polikliniğe muayene için başvurmuş, %75,7’si bugün yakınmalarını hekime tam olarak anlatabildiğini düşünmektedir. Hastalar anketin yapıldığı gün muayene oldukları hekime 1 ile 10 arasında ortalama 8,26±2,51 puan vermiştir.

Sonuç:
En az memnuniyet düzeyi görülen seçenek; “doktorunuza telefonla ulaşabilme” olarak saptanmıştır. “İşini tam yapması” ifadesinin ise en yüksek memnuniyetin olduğu ifade olduğu görülmüştür. Hasta memnuniyetinin; hastaların cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, mesleği, aylık gelir düzeyi gibi demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği, medeni durumun ise hasta memnuniyetine anlamlı şekilde etki etmediği görülmüştür. Çalışmamıza katılan hastalar hekimlerine yüksek oranda güven duymaktadırlar. Hasta memnuniyetinin düzenli aralıklarla ölçülmesi ve oluşturulacak bir ulusal kayıt sistemine kaydedilmesi sağlık hizmeti kalitesini ölçmenin yöntemlerinden biridir. Bu gibi çalışmaların artması ve verilerdeki değişimlerin karşılaştırılması gerekmektedir.