Antalya İli Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Ve 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebekleri İçin Gıda Takviyesi Kullanım Durumları Ve Bu Konudaki Tutumlarının İncelenmesi

Aslı Kızılkaya, Melahat Akdeniz, Hasan Hüseyin Avcı, Ethem Kavukçu

Anahtar Kelimeler: gıda takviyesi, bebek beslenmesi

Amaç:
Son yıllarda giderek artan kronik hastalıklar,yeterli ve dengeli beslenmenin ortadan kalkması gibi faktörler gıda takviyelerinin hem erişkin hem çocuk yaş grubunda yaygın kullanımını gündeme getirmektedir. Çalışmanın amacı; Antalya ili birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran ve 0-6 aylık bebeği olan annelerin bebekleri için gıda takviyesi kullanımı, annelerin bu konudaki tutumları ve gıda takviyesi kullanımı ile ilişkili etkenlerin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:
Çalışma kesitsel niteliktedir. Çalışma anketi sorumlu araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile ve telefon yoluyla annelere
ulaşılarak yapılmıştır. Analizler IBM versiyon 22.0 programı ile yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular:
Çalışmaya 291 kişi katılmıştır. Katılımcıların %88,0’i bebekleri için rutin programda önerilen D vitamini ve demir desteğini kullanmaktaydı. Demir
ve D vitamini desteği haricinde herhangi bir gıda takviyesi kullandığını ifade edenlerin oranı %26.8 bulundu. Demir D vitamini hariç en sık kullanılan gıda takviyeleri %60 oranıyla probiyotik/prebiyotik; %30,0 oranıyla çinkoydu . Gıda takviyesi kullanan katılımcıların %86,6’sı ürünü doktor tavsiyesi ile kullandığını, %82,9’u ürünleri eczaneden temin ettiğini bildirdi. En sık takviye kullanım sebepleri; infantil kolik (%42.9), sağlığı korumak (%39.3), bağışıklık sistemini güçlendirmek (28,6), büyüme ve gelişmeyi desteklemek (%26,2) olarak bulundu.

Sonuç:
Çalışmamızda demir ve D vitamini haricindeki ürünlerin kullanımı oldukça yüksek saptanmış olup, tüm birinci basamak hekimlerinin kendilerine herhangi bir sebeple başvuran tüm annelerin bebekleri için herhangi bir gıda takviyesi kullanıp kullanmadığını sorgulamaları, eğer tıbbi gereklilik/ doktor tavsiyesi haricinde bir takviye kullanımı söz konusuysa anneleri bu konuda bilgilendirmeleri son derece önemlidir.