Ötiroid Hasta Popülasyonunda Sigara Kullanımının TSH Üzerine Etkisi

Yıldız Kayalı

Anahtar Kelimeler: Sigara, TSH, tiroid fonksiyon testleri

Amaç:
Ülkemizde ve dünyada yaygın kullanılan sigaranın tiroid fonksiyonlarına ve tiroid fonksiyon test değerlerine etkisini saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Ocak – Ağustos 2021 tarihleri arasında Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği polikliniğine gelen hastalardan kontrolleri sırasında tiroid fonksiyon testleri bakılan 294 hasta retrospektif olarak tarandı. TSH değeri için normal aralık 0.3-4.2 olarak kabul edildi. Hastalarımızdan hipotiroidizm veya hipertiroidizm nedenli tedavi öyküsü olan 17 ve aktif tedavisi süren 21 hasta çalışma dışı bırakıldı. Bunun yanında tiroid cerrahisi öyküsü olan 7 hasta da çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 249 hastanın sigara kullanım verileri, TSH ve T4 değerleri ile demografik verileri kayıt altına alındı. Sonuçlar SPSS programı kullanılarak uygun istatistiksel yöntemler (Mann-Whitney U testi) ile değerlendirildi.

Bulgular:
Hastalarımızın %41.4’u (n= 103) kadın ve %58.6’i (n= 146) erkek olarak tespit edildi. Sigara kullanan 81 (%32.5) ve kullanmayan 168 (%67.5) hasta tespit edildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 60.16 (33-88, ±10.807), TSH ortalamaları 1.39 (0.31-3.93, ±0.75) olarak tespit edildi. Çalışmaya alınan hastalardan 167 olguda T4 değeri tespit edildi ve bunun ortalaması da 13.10 (1.02-18.61, ±2.33) olarak kayıtlara geçirildi. Sigara içen olgulardaki TSH düşüşü istatistiksel anlamlı olarak tespit edilmiştir (p= 0.013). Ancak artmış T4 seviyeleri ve sigara içiciliği arasında bu doğrultuda bir istatistiksel anlamlılık gözlenememiştir (p> 0.05).

Sonuç:
Literatür verilerine baktığımızda sigaranın TSH düzeylerinde ılımlı bir düşme ve T4 düzeylerinde ılımlı bir artışa neden olduğunu görmekteyiz. Çalışmamız sigaranın ötiroid hastalarda TSH düzeylerinde baskılama yaptığını ortaya koymakta ve bu bağlamda literatür verileri ile uyumluluk göstermektedir. Ancak bu uyumluluk T4 seviyelerindeki artış ile sigara arasında gösterilememiştir. Bu durumun ana nedeninin çalışmaya alınan tüm hastalardan T4 bakılamamasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Sigara ve tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koyabilmek açısından prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.