COVID-19 Pandemi Sürecinde Emziren Annelerin Hastalık Hakkında Bilgi Düzeyinin Kaygı Düzeyine Etkisi

Selda Tekiner, Nisa Eda Çullas İlarslan, Fatih Günay, Gülsen Ceyhun Peker

Anahtar Kelimeler: COVID-19, emzirme, bilgi, kaygı

Amaç:
Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiş ve aynı tarihte de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19'u pandemi olarak ilan etmiştir. Bu süreçten etkilenen gruplardan biri de emziren annelerdir. Anneler arasında yaşanabilecek virus kaygısı ve virüsün bebeğe sütten geçebileceği düşüncesi bebeklerin emzirilmemesi ya da erken sütten kesilmesi gibi davranışların yaşanabileceği düşüncesi ile bu çalışmada amacımız, emziren annelerin COVID-19 hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkisini araştırmak olmuştur.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya, 1 Temmuz/31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine herhangi bir sebeple başvurmuş olan, emzirilen bebeği olan anneler alındı. COVID-19 hastalığı ve anne sütü hakkında bilgi düzeyini ölçen anketler ile kaygı düzeyini ölçen anketler uygulandı. Annelerin sürekli ve durumluk kaygı düzeyleri ile COVID-19 hastalığı hakkında bilgi düzeyleri, anne sütü hakkında bilgi düzeyleri ve sosyodemografik verileri karşılaştırıldı.

Bulgular:
Çalışmaya 145 anne alındı. Sürekli kaygı düzeyi 89’unda (%61,4) yok veya hafif, 28’inde (%19,3) orta ve 28’inde (%19,3) ileri düzeyde saptadı. Durumluk kaygı düzeyi ise 51’inde (%35,2) yok veya hafif, 42’sinde (%29) orta ve 52’sinde (%35,9) ileri düzeyde saptandı. Sürekli ve durumluk kaygı düzeyi ile anne sütü hakkında bilgi düzeyi, COVID-19 hastalığı hakkında bilgi düzeyi ve sosyodemografik veriler açısında karşılaştırıldığında 0-6 aylık bebeği olan annelerin daha büyük yaşta bebeği olan annelere göre durumluk kaygı düzeyinin daha düşük düzeyde olduğu, bebeği >12 aylık olan annelerin kaygı düzeyinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu saptandı (p<0.05). Diğer değişkenler açısından istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05). Çocuk yaşı ile durumluk kaygı düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı (p=0.027).

Sonuç:
COVID-19 pandemi sürecinde emziren annelerin büyük kısmı kaygı yaşasa da özellikle 12 aydan büyük bebeklerini emziren anneler daha şiddetli kaygı yaşıyor olabilirler.