Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Kullanım, Tutum ve Bilgi Düzeyleri

Tuğba Yeşil, Celal Kuş, Raziye Şule Gümüştakım

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, tıp, öğrenci, bilgi, kullanım, tutum

Amaç:
Çalışmamızda; dünyada ve ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları ile ilgili tıp fakültesi öğrencilerinin kullanım, tutum ve bilgi düzeylerini öğrenmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Kesitsel tipteki bu araştırma KSÜ tıp fakültesi öğrencilerine Haziran-Eylül 2018 tarihleri arasında ders aralarında ve ders sonlarında anket formları dağıtılarak yapılmıştır. Anket formlarını eksiksiz dolduran 240 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Anketimiz literatür taranarak ve 2014 ‘’GETAT Uygulama Yönetmeliği’’ dikkate alınarak oluşturulmuştur. Anket formu dört bölümden ve 41 sorudan oluşmaktadır.

Bulgular:
Çalışmaya katılan öğrencilerin 145'i klinik öncesi dönem (1-3. sınıflar), 95'i klinik sonrası dönem (4-6. sınıflar) öğrencisidir. %52,5'i kadın, %47,5'i erkek öğrenci olup yaş ortalaması 21,68±2,26 yıldır. GETAT uygulamaları hakkında öğrencilerin sadece %11,7'si bilgi düzeyini ''iyi veya ''çok iyi'' olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu (%57,9) GETAT hakkındaki bilgiyi internetten edinmiştir. Öğrencilerin dünyada yaygın olarak kullanılan TAT (Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp) yöntemlerinden en iyi bildikleri egzersiz (%89,6), beslenme düzeni (%80,4) ve duadır (%74,2). GETAT yönetmeliğindeki yöntemlerden en iyi bildikleri ise sülük uygulaması (%80), akupunktur (%79,2) ve hipnozdur (%76,2). Öğrencilerin %75’i GETAT yöntemlerini kullanmaktadır. Öğrencilerin GETAT hakkındaki bilgi düzeyleri ve cinsiyetleri GETAT kullanımlarını etkilememiş, annelerinin eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin GETAT yöntemlerini kullanımları istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmıştır. GETAT hakkında bilgi düzeyi daha yüksek olanların ve hem kendi hem ailelerinde GETAT kullanımı olanların GETAT yöntemlerini hastalarına tavsiye etme isteklerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla olduğu bulunmuştur. GETAT hakkında bilgi düzeyi daha yüksek olanların ve ailesi tarafından GETAT kullanımı olanların bu yöntemler hakkında eğitim alma istekleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla bulunmuştur. Öğrencilerin %64,2’si GETAT’ın tıp eğitimi müfredatında yer almasını, %77,9’u GETAT hakkında eğitim almayı istemektedir.

Sonuç:
Tıp fakültesi öğrencileri GETAT hakkında olumlu bir algıya ve yüksek ilgiye sahiptir. Bu uygulamalar hakkında eğitim almak istemektedirler. GETAT'ın tıp fakültesi müfredatına entegrasyonuna çoğunlukla olumlu bakmaktadırlar. Biz de tıp eğitimi müfredatına GETAT hakkında bilgi ve beceri kazanabilecekleri dersler eklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.