Dil Gelişim Geriliği Olan Çocukların Demografik, Klinik Özellikleri Ve Denver II Gelişim Testi İle Değerlendirilmesi

Esra Sarıgeçili

Anahtar Kelimeler: Dil gecikmesi, Denver II test, klinik, demografik

Amaç:
Dil gecikmesi olan çocukların sosyodemografik özelliklerinin, klinik bulgularının (otizm, DHEB, mental, dismorfizm, işitme) ve Denver II gelişim testlerinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya 2019 Aralık-2020 Kasım dönemleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümüne konuşma gecikmesi şikayeti ile başvuran hastalar dahil edildi. Hastalar sosyodemografik, klinik özellikler ve Denver II gelişim testleri ile değerlendirildi.

Bulgular:
Çalışmaya 16/43 (kız/erkek) hasta alındı. Yaş ortalamaları 40,7±12,4 olup min: 22 ay max: 72 ay idi. 14 hastanın (%23,7) prematür doğum ve küvözde kalma öyküsü vardı. 8 hastanın (%13,6) diğer nöromotor gelişim basamakları da geriydi. 18 hastada (%30,5) anne baba akrabalığı vardı. 23 hastanın (%39) ailesinde de geç konuşanlar, 9 hastada ise (%15,3) ailede iki dillilik vardı. Muayenede 2 hastada (%3,4) dismorfizm, 8 hastada (%13,6) tipik otizm, 47 hastada (%79,7) atipik otizm olup 18 hasta (%30,5) seslenince yüze bakma yok, 2 hasta (%3,4) sınırlı, 39 hasta (%66,1) seslenince yüze bakma vardı. Ortak dikkat 42 hastada (%71,2) sınırlı, 12 hastada (%20,3) yok, 5 hastada (%8,5) normal seviyede idi. 7 hastada (%11,9) MMR var, 3 hastada makrosefali, 1 hastada mikrosefali vardı. Bütün hastalara işitme testi yapılmış olup sadece 1 hastada işitme kaybı saptanmış. 53 hastanın (%89,3) gün boyu televizyon ya da telefon ile ekran maruziyeti vardı. 43 hastanın (%72,9) DGTTII anormal, 16 hastanın (%27,1) şüpheli, 37 hastanın (%62,7) kişisel-sosyal gelişim anormal 3 hastanın (%5) şüpheli, 24 hastanın (%40,6) anormal, 5 hastanın (%8) şüpheli idi.

Sonuç:
Sonuç olarak dil gecikmesi ile başvuran hastalarda mutlaka mental açıdan, işitme, otizm ve DHEB yönünden değerlendirilmeli, ekran maruziyeti mutlaka yasaklanmalıdır. Fark eder etmez rehabilitasyon almasını sağlamak çok önemlidir.