18-49 Yaş Arası Lohusaların Ruhsal Durumlarının Emzirme Tutumuna Etkisi

Safiye Seçil Akgün Çalışkanyürek, Duygu İlke Yıldırım

Anahtar Kelimeler: Lohusa, Gebelik, Emzirme Tutumu

Amaç:
Günümüzde doğum sonrası lohusalar için en önemli iki konu anne sütü ve emzirmedir. Bu çalışmanın amacı 18-49 yaş arası lohusaların doğum sonrası depresyon ve anksiyete düzeylerinin emzirme tutumuna olan etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:
Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 15 Şubat 2021 ile 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Konya ili merkez aile sağlığı merkezlerine kayıtlı olan lohusa ve yenidoğan aşısı için başvuran 18 yaş üstü, gebelik öncesi veya gebelik döneminde psikiyatrik hastalığı olmayan 224 katılımcı ile yapılmıştır.

Bulgular:
Kadınların eğitim, anne sütünün gerekliliği, emzirme bilgi düzeyi ve emzirme süresinin emzirme tutum düzeylerini etkilediği görülmüştür. Üniversite düzeyinde eğitimi olan kadınların ilköğretim ve lise düzeyinde eğitimi olan kadınlara göre emzirme tutumlarının daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Doğum haftalarına göre emzirme tutumlarını incelediğimizde, 32 hafta öncesi doğum yapan katılımcıların emzirme tutumlarının 36 hafta ve üzerinde doğum yapanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu görüldü (p=0,001). Lohusanın istediği ve eşinin istemediği gebeliğe sahip olan kadınların emzirme tutumlarının kadının istemediği eşinin istediği gebeliklere göre daha düşük olduğu tespit edildi (p=0,001).

Sonuç:
Emzirme tutumlarını genel olarak emzirme konusundaki bilgi düzeyi, gebelik haftası ve lohusa kadınların eğitim seviyesi etkilemektedir. Sosyal destek bakımından düşük destek alan annelerin emzirmeme ve emzirmeyi erken bırakma durumlarını engellemek adına başta eş ve aile büyükleri olmak üzere özellikle yakın çevresi anneye destek olmak adına motive edilmelidir. Doğrum sonrası emzirme durumları birinci basamak sağlık hizmetine başvuran annelerde mutlaka sorgulanmalı ve olası emzirmeyi bırakmanın önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Emzirmeyen annelerin tespiti durumunda ise bu kişilere emzirmeye başlatılma yönünde teşvik edici maddi veya manevi destekler verilmelidir.